សុខភាព

សញ្ញានៃឆ្នាំនិងផ្នែករាងកាយ

ស្វែងយល់ថាតើផ្នែកណានៃរាងកាយដែលគ្រប់គ្រងដោយសញ្ញានៃឆ្នាំទាំង ១២ ដើម្បីដឹងថាតើសុខភាពខ្សោយអ្វីខ្លះដែលជាសញ្ញានៃឆ្នាំនីមួយៗ។