អត្ថបទហោរាសាស្ដ្រ

ការកាត់ជំងឺមហារីក៖ ផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងជីវិតរបស់អ្នក

ឥទ្ធិពលមហារីករបស់អ្នកមានឥទ្ធិពលលើអ្នកជានរណានិងរបៀបដែលអ្នកឈានទៅរកជីវិតច្រើនជាងអ្វីដែលអ្នកអាចនឹកស្មាននិងពន្យល់ពីមូលហេតុដែលអ្នកជំងឺមហារីកពីរនាក់ប្រហែលជាមិនដូចគ្នា។

អត្ថន័យថ្ងៃព្រហស្បតិ៍៖ ថ្ងៃនៃភពព្រហស្បតិ៍

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និយាយអំពីតុល្យភាពជីវិតសកម្មភាពនិងការរកឃើញខ្លឹមសារហើយអ្នកដែលកើតនៅថ្ងៃនេះគឺរីករាយមានប្រាជ្ញានិងបង្កើតមិត្តភក្តិស្មោះត្រង់។

ការសំរេចចិត្តរបស់ Scorpio: ផលប៉ះពាល់របស់ពួកគេទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងជីវិតរបស់អ្នក

ឥទ្ធិពលរបស់ Scorpio របស់អ្នកមានឥទ្ធិពលលើអ្នកជានរណានិងរបៀបដែលអ្នកខិតទៅរកជីវិតច្រើនជាងអ្វីដែលអ្នកអាចនឹកស្មាននិងពន្យល់ពីមូលហេតុដែលមនុស្ស Scorpio ពីរនាក់នឹងមិនដូចគ្នា។

គ្រឿងអលង្ការហ្គេននីសៈផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងជីវិតរបស់អ្នក

ឥទ្ធិពលតុបតែងហ្សីនីរបស់អ្នកមានឥទ្ធិពលលើអ្នកជានរណានិងរបៀបដែលអ្នកខិតទៅរកជីវិតច្រើនជាងអ្វីដែលអ្នកអាចនឹកស្មាននិងពន្យល់ពីមូលហេតុដែលមនុស្សពីរនាក់នីហ្សីនមិនដូចគ្នា។

អត្ថន័យថ្ងៃសៅរ៍៖ ថ្ងៃនៃសៅរ៍

ថ្ងៃសៅរ៍គឺដើម្បីចាប់យកសកម្មភាពលេចធ្លោប៉ុន្តែក៏សម្រាប់បញ្ចោញភាពរស់រវើកល្អ ៗ និងសំអាតកន្លែងអវិជ្ជមានរបស់យើងផងដែរ។

Libra Decans: ផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងជីវិតរបស់អ្នក

ឥទ្ធិពលកាត់តលីបរ៉ារបស់អ្នកគឺជាអ្នកជានរណានិងរបៀបដែលអ្នកខិតទៅរកជីវិតច្រើនជាងអ្វីដែលអ្នកអាចនឹកស្មាននិងពន្យល់ពីមូលហេតុដែលមនុស្សពីរនាក់ Libra មិនដូចគ្នា។

Pisces Decans: ផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងជីវិតរបស់អ្នក

ឥទ្ធិពលនៃការសំរេចចិត្ត Pisces របស់អ្នកមានឥទ្ធិពលលើអ្នកជានរណានិងរបៀបដែលអ្នកខិតជិតជីវិតច្រើនជាងអ្វីដែលអ្នកអាចនឹកស្មាននិងពន្យល់ពីមូលហេតុដែលមនុស្ស Pisces ពីរនាក់ប្រហែលជាមិនដូចគ្នា។

Aries Decans៖ ផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងជីវិតរបស់អ្នក

ឥទ្ធិពលនៃការតុបតែងបែប Aries របស់អ្នកជាឥទ្ធិពលរបស់អ្នកជានរណានិងរបៀបដែលអ្នកខិតទៅរកជីវិតច្រើនជាងអ្វីដែលអ្នកអាចនឹកស្មាននិងពន្យល់ពីមូលហេតុដែលមនុស្សពីរនាក់របស់ Aries ប្រហែលជាមិនដូចគ្នា។

ការសំរេចចិត្តរបស់វីរីហ្គោៈផលប៉ះពាល់របស់ពួកគេទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងជីវិតរបស់អ្នក

ឥទ្ធិពលតុបតែងវីរីហ្គោរបស់អ្នកមានឥទ្ធិពលលើអ្នកជានរណានិងរបៀបដែលអ្នកខិតទៅរកជីវិតច្រើនជាងអ្វីដែលអ្នកអាចនឹកស្មាននិងពន្យល់ពីមូលហេតុដែលមនុស្សវីរីហ្គោពីរនាក់មិនដូចគ្នា។

ការតុបតែងបែប Sagittarius៖ ផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងជីវិតរបស់អ្នក

ឥទ្ធិពលនៃការតុបតែងតាមបែប Sagittarius របស់អ្នកមានឥទ្ធិពលលើអ្នកជានរណានិងរបៀបដែលអ្នកឈានទៅរកជីវិតច្រើនជាងអ្វីដែលអ្នកអាចនឹកស្មាននិងពន្យល់ពីមូលហេតុដែលមនុស្ស Sagittarius ពីរនាក់ប្រហែលជាមិនដូចគ្នា។

អត្ថន័យនៃភពសៅរ៍និងឥទ្ធិពលនៅក្នុងហោរាសាស្ដ្រ

ភពនៃផលិតភាពនិងភាពខ្ជាប់ខ្ជួន Saturn គ្រប់គ្រងឋានៈសង្គមនិងគោលដៅអាជីពប៉ុន្តែក៏អាចនាំឱ្យមានការសង្ស័យនិងអារម្មណ៍នៃភាពគ្មានតម្លៃផងដែរ។

ឡេអូកាត់ដេរ៖ ឥទ្ធិពលរបស់វាទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងជីវិតរបស់អ្នក

អានុភាពបែបឡេអូរបស់អ្នកមានឥទ្ធិពលលើអ្នកជានរណានិងរបៀបដែលអ្នកខិតទៅរកជីវិតច្រើនជាងអ្វីដែលអ្នកអាចនឹកស្មាននិងពន្យល់ពីមូលហេតុដែលមនុស្សឡេអូពីរនាក់មិនដែលដូចគ្នា។

Capricorn Decans: ផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងជីវិតរបស់អ្នក

ឥទ្ធិពលកាត់សក់ Capricorn របស់អ្នកជាឥទ្ធិពលរបស់អ្នកជានរណានិងរបៀបដែលអ្នកខិតជិតជីវិតច្រើនជាងអ្វីដែលអ្នកអាចនឹកស្មាននិងពន្យល់ពីមូលហេតុដែលមនុស្សពីរនាក់របស់ Capricorn មិនដូចគ្នា។

តើ horoscopes គឺជាអ្វី?

សូមមើលដែលជានិយមន័យនៃជោគជតារាសីតើ horoscopes និងរបៀបដែល horoscopes ប្រចាំថ្ងៃឬ horoscopes ប្រចាំខែត្រូវបានបង្កើតឡើង។

អត្ថន័យថ្ងៃអង្គារៈថ្ងៃនៃភពអង្គារ

ថ្ងៃអង្គារមានទំនាក់ទំនងជាមួយភពអង្គារមានន័យថាពួកគេជាថ្ងៃសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រការរៀបចំនិងសមនឹងមនុស្សដែលបានកំណត់និងមានមហិច្ឆតា។

គ្រឿងលម្អ Aquarius: ផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងជីវិតរបស់អ្នក

ឥទ្ធិពលនៃទំរង់ Aquarius របស់អ្នកមានឥទ្ធិពលលើអ្នកជានរណានិងរបៀបដែលអ្នកខិតទៅរកជីវិតច្រើនជាងអ្វីដែលអ្នកអាចនឹកស្មាននិងពន្យល់ពីមូលហេតុដែលប្រជាជន Aquarius ពីរនាក់មិនដែលដូចគ្នា។

អត្ថន័យថ្ងៃច័ន្ទ៖ ថ្ងៃនៃព្រះច័ន្ទ

ថ្ងៃច័ន្ទគឺនិយាយអំពីមនោសញ្ចេតនានិងភាពត្រេកអរហើយអ្នកដែលកើតនៅថ្ងៃនេះគឺអាចយល់បានចេះយល់អារម្មណ៍និងងាយមានទ្រព្យសម្បត្ដិច្រើនក្នុងជីវិត។

អត្ថន័យនៃភពព្រហស្បតិ៍និងឥទ្ធិពលនៅក្នុងហោរាសាស្ដ្រ

ភពនៃប្រាជ្ញានិងការរុករកភពព្រហស្បតិ៍នឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលឆ្ងល់ហើយអ្នកដែលចង់រៀនថែមទៀតប៉ុន្តែក៏អាចធ្វើឱ្យជំនឿរបស់គេចុះខ្សោយដែរ។

អត្ថន័យបារតភពនិងឥទ្ធិពលនៅក្នុងហោរាសាស្ដ្រ

ភពនៃទំនាក់ទំនង, បារតមានឥទ្ធិពលលើរបៀបដែលមនុស្សម្នាក់ស្គាល់ពិភពលោក, របៀបដែលពួកគេបង្ហាញពីខ្លួនពួកគេនិងអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលធ្វើដំណើរ។

ម៉ូដ Taurus: ផលប៉ះពាល់របស់ពួកគេទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងជីវិតរបស់អ្នក

ឥទ្ធិពលរបស់តារូសរបស់អ្នកមានឥទ្ធិពលលើអ្នកជានរណានិងរបៀបដែលអ្នកឈានទៅរកជីវិតច្រើនជាងអ្វីដែលអ្នកអាចនឹកស្មាននិងពន្យល់ពីមូលហេតុដែលមនុស្ស Taurus ពីរនាក់មិនដូចគ្នា។