ធាតុ ៤

ធាតុអាកាស៖ ការណែនាំពេញលេញអំពីឥទ្ធិពលរបស់វាលើសញ្ញាអាកាស

ធាតុអាកាសរួមមានការផ្លាស់ប្តូរឧត្តមគតិភាពស្រស់ថ្លានិងការរំដោះពីបទដ្ឋានប៉ុន្តែក៏ជាការរំជួលចិត្តដែលគាំទ្រការសម្រេចចិត្តគោលបំណង។

ធាតុសម្រាប់លីបរ៉ា

ស្វែងយល់ពីការពិពណ៌នានៃធាតុសម្រាប់លីបរ៉ាដែលជាអាកាសនិងលក្ខណៈលីបរ៉ាដែលជះឥទ្ធិពលដោយធាតុនៃសញ្ញានៃឆ្នាំ។

ធាតុសម្រាប់ Gemini

ស្វែងយល់ពីការពិពណ៌នានៃធាតុសម្រាប់ Gemini ដែលជាអាកាសនិងលក្ខណៈចរិតដែលមានឥទ្ធិពលដោយធាតុនៃសញ្ញានៃឆ្នាំ។

ធាតុសម្រាប់ Sagittarius

ស្វែងយល់ពីការពិពណ៌នានៃធាតុសម្រាប់សាក់ស៊ីធីសឺរដែលជាអគ្គីភ័យហើយដែលជាចរិតរបស់ Sagittarius ដែលជះឥទ្ធិពលដោយធាតុនៃសញ្ញានៃឆ្នាំ។

ធាតុសម្រាប់ Scorpio

ស្វែងយល់ពីការពិពណ៌នានៃធាតុសម្រាប់ Scorpio នោះគឺជាទឹកហើយដែលជាលក្ខណៈរបស់ Scorpio ដែលជះឥទ្ធិពលដោយធាតុនៃសញ្ញានៃឆ្នាំ។

ធាតុភ្លើង: ការណែនាំពេញលេញអំពីឥទ្ធិពលរបស់វាលើសញ្ញាអគ្គីភ័យ

សញ្ញាភ្លើងគឺពោរពេញទៅដោយការច្នៃប្រឌិតហើយអ្នកដែលទទួលឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងពីធាតុនេះគឺមានភាពក្លាហានខ្ពស់វិចារណញាណនិងរស់រវើកមិនគួរឱ្យជឿ។

ធាតុផែនដី៖ ការណែនាំពេញលេញអំពីឥទ្ធិពលរបស់វាលើសញ្ញាផែនដី

អ្នកដែលមានឥទ្ធិពលលើធាតុផែនដីរីករាយនឹងទម្លាប់និងទ្រព្យសម្បត្តិដែលអាចប្រមូលបានទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអាចបំបែកដោយសេរីបំផុតដោយមិនបានរំពឹងទុកនិងបង្ហាញការច្នៃប្រឌិតមិនគួរឱ្យជឿនិងភាពវៃឆ្លាតចាំងពន្លឺ។

ធាតុសម្រាប់វីរីហ្គោ

ស្វែងយល់ពីការពិពណ៌នានៃធាតុសម្រាប់វីរូសដែលជាផែនដីនិងលក្ខណៈ Virgo ដែលជះឥទ្ធិពលដោយធាតុនៃសញ្ញានៃឆ្នាំ។

ធាតុទឹក៖ ការណែនាំពេញលេញអំពីឥទ្ធិពលរបស់វាលើសញ្ញាទឹក

សញ្ញាទឹកគឺជាសត្វដែលមានអារម្មណ៍ខ្ពស់ហើយមានអារម្មណ៍យ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។ ពួកគេអាចស្ងប់ស្ងៀមដូចទឹកសមុទ្រដែលនៅសេសសល់ឬធ្លាក់ដោយកម្លាំងហឹង្សា។

ធាតុសម្រាប់ Aquarius

ស្វែងយល់ពីការពិពណ៌នានៃធាតុសម្រាប់ Aquarius ដែលជាអាកាសនិងលក្ខណៈ Aquarius ដែលជះឥទ្ធិពលដោយធាតុនៃសញ្ញានៃឆ្នាំ។

ធាតុសម្រាប់ Taurus

ស្វែងយល់ពីការពិពណ៌នានៃធាតុសម្រាប់តាគុសដែលជាផែនដីនិងលក្ខណៈ Taurus ដែលជះឥទ្ធិពលដោយធាតុនៃសញ្ញានៃឆ្នាំ។

ធាតុសម្រាប់ជំងឺមហារីក

ស្វែងយល់ពីការពិពណ៌នាអំពីធាតុសម្រាប់ជំងឺមហារីកដែលជាទឹកនិងលក្ខណៈមហារីកដែលជះឥទ្ធិពលដោយធាតុនៃសញ្ញានៃឆ្នាំ។

ធាតុសម្រាប់ Pisces

ស្វែងយល់ពីការពិពណ៌នានៃធាតុសម្រាប់ Pisces ដែលជាទឹកនិងលក្ខណៈ Pisces ដែលជះឥទ្ធិពលដោយធាតុនៃសញ្ញានៃឆ្នាំ។

ធាតុសម្រាប់ Capricorn

ស្វែងយល់ពីការពិពណ៌នានៃធាតុសម្រាប់ Capricorn ដែលជាផែនដីនិងលក្ខណៈ Capricorn ដែលជះឥទ្ធិពលដោយធាតុនៃសញ្ញានៃឆ្នាំ។

ធាតុសម្រាប់លីអូ

ស្វែងយល់ពីការពិពណ៌នានៃធាតុសម្រាប់ឡេអូដែលជាអគ្គិភ័យនិងដែលជាលក្ខណៈលីអូដែលជះឥទ្ធិពលដោយធាតុនៃសញ្ញានៃឆ្នាំ។

ធាតុសម្រាប់ Aries

ស្វែងយល់ពីការពិពណ៌នានៃធាតុសម្រាប់ Aries ដែលជាអគ្គីភ័យនិងដែលជាលក្ខណៈរបស់ Aries ដែលជះឥទ្ធិពលដោយធាតុនៃសញ្ញានៃឆ្នាំ។

ការពិពណ៌នាអំពីធាតុផែនដី

ស្វែងយល់ពីការពិពណ៌នាអំពីធាតុនៃផែនដីនិងបង្ហាញពីលក្ខណៈនៃសញ្ញានៃឆ្នាំដែលជាប់ទាក់ទងនឹងផែនដីតារូស, វីរីហ្គោនិងកាព្រីន។

ការពិពណ៌នាអំពីធាតុអាកាស

ស្វែងយល់ពីការពិពណ៌នាអំពីធាតុអាកាសនិងបង្ហាញពីលក្ខណៈនៃសញ្ញានៃឆ្នាំដែលជាប់ទាក់ទងនឹង Air Gemini, Libra និង Aquarius ។